журнал "Бизнес и безопасность"

Switch to desktop Register Login

"Бизнес и безопасность" № 3-2018

Оцените материал
(0 голосов)

BSM 2018 3 Obkl


АКТУАЛЬНО
2. Аналітична довідка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку призначення експертизи»
При написанні законопроекту не  дотримано правила орфографії та граматики, не враховано розділові знаки як ті, що є в тексті закону, так і ті, що мають бути поставлені у зв'язку із зміною тексту відповідно до встановлених вимог української ділової мови. Наприклад, ігнорування правил пунктуації може призвести до перекручування змісту тексту закону під час внесення до нього змін, а відтак, - до помилок у процесі застосування закону.
- З огляду на те, що зміни вносяться до одного, а не кількох законів постановляюча частина має розпочинатися стандартною фразою, а зміни до статей викладаються без посилання на назву кожної статті та назву закону:
I. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) такі зміни:
1. Статтю 242 викласти в такій редакції: На початку та в кінці тексту нової редакції статті 242 ставляться лапки.
2. Статтю 243 викласти в такій редакції: На початку та в кінці тексту нової редакції статті 243 ставляться лапки.
 3. Статтю 244 викласти в такій редакції: На початку та в кінці тексту нової редакції статті 244 ставляться лапки.
4. Доповнити статтею 244-1 такого змісту: На початку та в кінці тексту нової редакції статті 243 ставляться лапки.
- Відповідно до Рекомендацій Верховної Ради України від 2014 року при викладенні закону в новій редакції або в разі його доповнення новим розділом, главою або статтею наводиться джерело опублікування всіх змін, що вносилися до закону. В інших випадках слід брати джерело  опублікування тільки тих змін, що стосуються статей, частин, пунктів, підпунктів тощо, до яких вносяться зміни...
Андрій Кофанов

 

3. ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ФАХІВЦІВ ІЗ РОЗСЛІДУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ З ПОВІТРЯНИМИ СУДНАМИ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
Участь спеціалістів України в розслідуванні авіаційних подій з повітряними суднами України на території іноземних держав. У разі АП з ПС, що зареєстровані в Україні, за межами України розслідування АП проводиться органами розслідування АП держави місця події. Державіаслужба призначає уповноваженого представника з розслідування. У разі потреби, для допомоги в роботі уповноваженому представнику призначаються радники. Після затвердження персонального складу групи спеціалістів направляється відповідне повідомлення державі місця АП і при потребі до МЗС України. Оформлення виїзду спеціалістів, які беруть участь у розслідуванні АП, здійснюється у встановленому порядку відповідними підрозділами органів виконавчої влади і організацій України, які призначили спеціалістів для участі в розслідуванні. Усі питання, які виникають у ході розслідування, вирішуються уповноваженим представником через уповноваженого з розслідування (голову комісії) держави, яка проводить розслідування АП. Дипломатичні представництва, консульські установи та представництва організацій ЦА України в державі місця АП, а також представники власника (експлуатанта) ПС надають всебічне сприяння групі спеціалістів, які беруть участь у розслідуванні, у тому числі в забезпеченні транспортом, зв’язком, приміщеннями для роботи та відпочинку, харчуванням та іншим. За результатами участі в розслідуванні АП уповноважений представник з групою радників складають довідку, яка направляється в зацікавлені організації. Ця сама група розглядає проект остаточного звіту з розслідування АП, поданий органом розслідування держави місця АП, і протягом 60 діб дає та відправляє зауваження до зазначеного звіту. Якщо держава місця події передає проведення розслідування АП Україні, то таке розслідування проводиться згідно з вимогами цих Правил з дотриманням стандартів та рекомендацій додатка 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (995—655). Якщо під час АП з ПС реєстрації України за межами України неможливо встановити, на території або зоні відповідальності якої держави сталася АП з ПС реєстрації України, або якщо держава місця АП не проводить розслідування, то розслідування проводиться комісією, що призначається Міністерством транспорту за поданням Державіаслужби. Обсяг та порядок розслідування в цьому разі встановлюється Міністерством транспорту. Якщо держава місця події, яка розслідує АП, протягом 45 діб не подає попередній звіт, то Державіаслужби направляє в установленому порядку запит щодо отримання звіту. Якщо протягом 30 діб після направлення запиту держава місця події не подає попередній звіт або інформацію про хід розслідування, то Державіаслужба готує і направляє відповідний запит в ІКАО. Класифікація експертиз, що призначаються при розслідуванні авіаційних подій, та визначення типових питань, які необхідно з’ясувати у ході проведення експертиз. Важливе значення мають правильно скоординовані дії органів слідства та комісії при організації та проведенні судових експертиз, що призначаються при розслідуванні авіаційних подій. З урахуванням обставин авіаційної події органи слідства та члени комісії повинні спільно встановити перелік судових експертиз, які необхідно провести, та визначити перелік питань, на які необхідно отримати відповідь при проведенні призначених експертиз. Під час розслідування авіаційної події нерідко виникають випадки необхідності негайного призначення окремих судово-технічних експертиз уже в перші дні розслідування, проте органи слідства відтягують проведення цих експертиз до закінчення службового розслідування. Це виникає тоді, коли органи слідства слабо орієнтуються в обставинах авіаційної події, що розслідується, оскільки недостатньо обізнані із специфікою справ даної категорії та через відсутність чіткої взаємодії із фахівцями комісії...
Кофанов А.В., Кофанова О.С.

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ
Ґрунт - це поверхневий шар земної кори, якому притаманний рослинний покрив та родючість.
Всі наявні на материках земної кулі ґрунти сформувались із гірських порід, а тому в процесах ґрунтоутворення велике значення мають їх природа, склад, структура.
Ґрунтоутворюючі породи - це верхні шари гірських порід, на яких під впливом фізичних, хімічних та біологічних процесів, а також внаслідок господарської діяльності людини відбувається утворення ґрунту.
Початком утворення ґрунтів потрібно вважати той момент, коли на продуктах руйнування гірських порід з'являються рослинність та мікроорганізми. Отже, основою ґрунту є мінеральні компоненти. Характерною складовою частиною ґрунтів є гумус або перегній, що утворюється як внаслідок розкладання органічних залишків, так і в процесі синтезу (під впливом мікроорганізмів, за участю ферментів та мінеральних каталізаторів). Ґрунтам притаманна наявність біологічної складової (незруйновані частини рослин, хітиновий покрив комах, черепашки молюсків, спори та пилок рослин, діатомові водорості, мікроорганізми), а також біохімічної - ферментів. Останні дві складові, разом з продуктами виробничої діяльності людини (частки будівельних матеріалів, добрив, отрутохімікатів, інших матеріалів та речовин) знаходяться в ґрунтах як включення...
А. В. Кофанов, кандидат юридичних наук, доцент, доктор філософії
О.С. Кофанова, кандидат юридичних наук


8. THE GLOBAL PROBLEM OF THE THIRD MILLENNIUM: ORGANIZED TRANSNATIONAL CYBERCRIME (HISTORIOGRAPHY)  
Nowadays mankind goes through rapid development of automatization, informatization and computerization of all life spheres. According to the NUA Internet Surveys data the number of Internet worldwide net users increased from 80 thousand in 1988 to 400 million in the end of 2000. About 1 million of them are in Ukraine. The Decree «On Measures Concerning National Part of Global Internet Network and Providing for Wide Access to This Net in Ukraine» signed on July 31, 2000 by the President of Ukraine assists in our country efficient usage of global net possibilities for science, education, culture, and entrepreneurship activity development. This Decree, in particular, provides for central organs of executive power to create and fill with information Web-pages, to establish proper economic, legal and technical conditions for granting citizens and legal persons of all property forms wide access to the net. Though spreading informational technologies also has a negative aspect: it opens way to antisocial and criminal behavior. Computer systems have new, rather advanced possibilities for violations not known before, and also for committing traditional crimes with not traditional means.
At Big Eight conference dedicated to cybercrime in October 2000, it was mentioned that losses from cybercrimes are up to 100 billion DM every year. USA Accounting Chamber estimates annual losses from thefts and frauds made with the help of international technologies through Internet as $5 billion.
Besides the fact that crimes committed under using brand new technologies cause great economic losses, society becomes more dependent on automated system work in different life spheres – beginning with administrating army, enterprises, organizations, institutions, planes and trains to medical services and national security. Sometimes even slight fault in functioning of such systems can lead to real danger for people’s lives. Rapid growth of global computer and telecommunication networks, also possibility for connecting it to ordinary phone lines increase their possible usage for criminal activity...
Andrіі Kofanov, Peter Bylenchuk, Alena Kofanova

 

9. Чем опасен бесплатный Wi-Fi?
Бесплатные Wi-Fi сети не только удобны, но и полезны и являются, пожалуй, неотъемлемой частью современной инфраструктуры. Сегодня становится все легче и легче найти доступную сеть и подключиться к интернету где бы вы ни находились. Однако бесплатный Wi-Fi не такое уж безоговорочное благословение. Иногда подключение к беспроводной сети свободного доступа может привести к негативным последствиям...
Н.Луков

 

14. ЗАХИСТ СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У США
Правові основи щодо особливостей використання секретної інформації у США знаходять своє закріплення у низці законодавчих актах, які приймались у різні часи зважаючи на пріоритети та загрози існуванню цього виду інформації з обмеженим доступом.
Варто виділити закони, які в тій чи іншій мірі стосуються охорони секретної інформації у США: «Про національну безпеку» (1947 року); «Про атомну енергію» (1954 року); «Про свободу інформації» (The Freedom of Information Act, FOIA) (1966 року); «Про висвітлення діяльності уряду» (1974 року); «Щодо нагляду за іноземною розвідкою» (1978 року); «Про безпеку комп’ютерних систем» (1987 року); «Про розвідувальні органи» (1992 року); «Про заходи щодо зміцнення контррозвідки і безпеки» (Counterintelligence and Security Enhancements Act) (1994 року); «Про удосконалення інформаційної безпеки» (1997 року); «Про внутрішню безпеку» (2002 року) і т.п...
Дмитро Князєв НАВС,  Сергій Князєв к.ю.н., с.н.с.

 

19. Организация утечки данных через линию электропередач
Группа исследователей из университета имени Бен-Гуриона (Израиль) разработала способ скрытой отправки данных через линию электропередач. Метод получил название PowerHammer и может применяться для получения информации с изолированных систем, на которые удалось внедрить вредоносное ПО (например, в прошивку), но не имеется возможности получить данные, захваченные этим вредоносным ПО, из-за отключения системы от коммуникационных каналов связи. При наличии доступа к электрическому щитку атакующие могут организовать канал передачи данных и извлечь накопленные вредоносным ПО сведения (например, ключи шифрования и пароли).
Метод основан на том, что современные процессоры, являясь одним из крупнейших потребителей энергии в компьютере, для поддержания хорошей энергоэффективности включают средства динамического изменения питания. Мгновенное увеличение нагрузки на CPU приводит к аналогичному повышению энергопотребления, а снижение нагрузки - к снижению энергопотребления. Манипулируя изменением нагрузки отдельно на разных ядрах CPU можно более тонко управлять изменением энергопотребления...
Ю.Дмитренко

 

19. Найден подслушивающий вирус для Android
Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение для Android, способное подслушивать хозяина гаджета и передавать записи хакерам. Методы борьбы с ним пока не разработаны, сообщается в блоге компании Wandera. Вирусная программа под названием RedDrop собирает всю информацию о пользователе и самостоятельно устанавливает несколько вредоносных приложений. Она тайно ведет запись всего, что окружает устройство, на диктофон, а позднее загружает эти аудио на популярные файлообменники. Также она способна самостоятельно подписать жертву на платные мобильные сервисы...
Ю.Дмитренко

 

20. Шесть мифов о легализации оружия в Украине
Представьте себе стандартный спор о том, не пора ли разрешить приобретение и скрытое ношение гражданского короткоствольного оружия.
Украина подрастает. Уровень сознательности граждан за последние несколько лет вырос если не революционно, то как минимум невиданным эволюционным скачком. Часть этих граждан желает иметь больший контроль над собственной судьбой, чем им это позволялось доселе. В частности – получить возможность взять в руки оружие. Нет, не для боя - для легальной защиты своего дома. К этому подталкивает как практическая необходимость (возросший в крупных городах уровень уличной преступности и квартирных краж), так и новый уровень осознания собственного достоинства: свободный человек имеет право защищать свою жизнь и имущество сам, в том числе и с использованием гражданского оружия. Пишет «Волинське Агентство Розслідувань» https://ar.volyn.ua/.
По действующему законодательству гражданин может, пройдя определенные процедуры, держать в доме длинноствольное неавтоматическое оружие. Формально оно предназначено не для защиты дома, а для охоты, но реально используется и многими гражданами, не имеющими к ней ни малейшего отношения. Однако сейчас в экспертной и гражданской среде поднимается и другой вопрос: не пора ли разрешить приобретение и скрытое ношение гражданского короткоствольного оружия? То есть, проще говоря, не заслужили ли граждане право защищать себя не только дома, но и в дороге при помощи пистолетов и револьверов?
Многие говорят, что этот вопрос еще не созрел - однако есть обоснованные причины полагать, что он вот-вот перезреет и взорвется. Хотя бы в силу огромного количества нелегального оружия, и не только короткоствольного, на руках граждан. Тот случай, когда процесс, который нельзя остановить, лучше вовремя возглавить и начать им управлять.
По этой теме нужно несколько материалов. Этот, как стартовый, будет посвящен развенчанию некоторых популярных мифов, которые, как правило, сопровождают дискуссию. Без их развенчания любое обсуждение будет уходить в порочный круг повторения одних и тех же аргументов...
«Волинське Агентство Розслідувань» (https://ar.volyn.ua/)

 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
22. Разработки НТЦ «Квант» в сфере обнаружения закладных устройств и оценки защищенности информации
Бурное развитие современной электронной техники и информационных технологий позволяет создавать все более совершенные устройства съема информации. Поэтому в НТЦ «КВАНТ» (г. Николаев) постоянно совершенствуются разрабатываемые им автоматизированные комплексы серии «АКОР», а также комплектующие к ним.
Шахов Александр Викторович, Опарин Владимир Васильевич

НТЦ «Квант»
Украина, 54003, г. Николаев, а/я 292
Тел./факс:+38(0512) 37-09-64,
Тел.:+38(0512) 37-39-96,
Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
www.akor.com.ua


ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ. ОХОРОНА

27. Предотвращение преступных посягательств на предприятие
Сложная социально-экономическая обстановка всегда приводит к росту криминальной активности, и, в первую очередь, к увеличению числа посягательств на имущество. Чаще всего такие преступления совершают молодые люди, нередко подростки, которые, не видя иной возможности увеличить свое благосостояние и удовлетворить завышенные материальные притязания, становятся на преступный путь.
При этом практика показывает, что немалая часть таких посягательств совершается в форме разбойных нападений с применением огнестрельного или холодного оружия, либо предметов, имитирующих такое оружие.
Вместе с тем, даже малолетние лица, не имеющие особого преступного опыта, крайне редко совершают кражи, грабежи и тем более разбои - спонтанно, без предварительной подготовки. Чаще всего наоборот: их действия тщательно готовятся, потенциальный объект предварительно изучается, собирается информация о графике его работы, примерной дневной выручке, наличию и расположению материальных ценностей, уделяется внимание установленным на объекте системам технической и инженерной защиты. Совершается это тайно, но в силу отсутствия у них необходимого опыта, на этом этапе подготовки уже можно обнаружить признаки готовящегося преступления и, следовательно, предотвратить его...
Анатолий Брединский, ст. преподаватель Факультета Защиты, Охраны и безопасности Г.У.Ф.К. и С. РМ.
Руководитель проекта «Безопасность для всех» (www.sec4all.net)


29. Личные телохранители. Реалии и перспективы
(продолжение, начало в предыдущем номере)
Предлагаемое пособие является оригинальным руководством по выживанию телохранителя в современных условиях реального силового противостояния.
Книга написана специалистом-практиком, прошедшим фактически все направления частной охранной деятельности. Опыт практической работы как в УМВД, так и в негосударственных служб безопасности. Был проведен анализ разных школ подготовки телохранителей на рынке охранных услуг Украины, России и дальнего зарубежья. Отсутствие правового сопровождения деятельности частного телохранителя - это и многие другие причины побудили автора к написанию данного пособия. Здесь даются реальные советы именно по выживанию частного телохранителя, разъясняются организационные мероприятия по охране как VIP- персон, так и по деятельности имиджевой охраны. Автор систематизировал уже известные данные, привел их в соответствие с современной реальностью, добавил собственные наработки с единственной целью - увеличить коэффициент выживаемости частного телохранителя в реальном бою.
Все рекомендации не противоречат действующему законодательству...
Осинский Евгений, координатор ГО «Професійне об’єднання особистих охоронців»


33. Выживание семьи в реальной жизни
Вы держите в руках  руководство по выживанию семьи в реальной жизни, защиты дома, квартиры от нападения, рекомендациях по ведению боя на улице. За основу взяты методы, способы и тактика групп обеспечения личной безопасности VIP персон. Книга написана специалистом-практиком прошедшим все направления частной охранной деятельности, службы в УМВД и спецподразделении по охране VIP персон. Отсутствие полноправной защиты и вооружения граждан Украины, правовой и уличный беспредел, лояльные сроки отбывания наказаний за тяжкие преступления - все это побудило к написанию данного издания. Здесь даются советы по выживанию семьи, охрана, оборона, тактика семейной безопасности, построена на принципах организации подразделений личной охраны. Автор систематизировал известные данные, привел их в соответствии с современной реальностью, добавил собственные наработки и постарался научить  выживанию в реальном бою с преступниками. Вся информация взята из открытых источников и не противоречат действующему законодательству...
Евгений Осинский, координатор ГО «Професійне об’єднання особистих охоронців»

 

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

42. PSIM-платформа, как вариант интегрированной системы безопасности
Сегодня интегрированные системы безопасности сегодня становятся все более распространенными и доступными. Дело в том, что доказанная эффективность работы, слаженная работа всех подсистем снискали много сторонников в как среде бизнеса так и государственных структур.
Самым элементарным примером использования интегрированных систем безопасности могут служить системы охранной сигнализации, совмещенные с противопожарной системой и системой оповещения и эвакуации. Такие уже давно используются не только на социально значимых объектах (в больницах, школах, общественных учреждениях), но и в современных жилых домах. Самые сложные же – это целые комплексы, отвечающие за безопасность и применяемые в том случае, когда требуется охрана объектов повышенной важности.
Так чем же эти системы отличаются от простого набора систем, обычных для среднего учреждения – противопожарной системы, охраны периметра (иногда в виде системы видеонаблюдения) и сигнализации?
Дело в том, что интегрированные системы безопасности работают со специально разработанным программным обеспечением, которое делает его работу эффективной и не подверженной ложным тревогам. Связанные между собой подсистемы как бы «страхуют» друг друга: например, без подтверждения об обнаружении возгорания как минимум от двух дымовых датчиков система оповещения и управления эвакуацией не заработает.
Особенность современного оборудования состоит как раз в том, что последние по времени разработки модели аппаратуры обладают повышенной способностью к внедрению в общий комплекс безопасности и изначально поставляются в комплекте с программным обеспечением, облегчающим интеграцию с другими подсистемами...
М.Иванов

 

47. Новости о форматах сжатия видеоконтента
Объединённая группа экспертов по фотографии (Joint Photographic Experts Group или JPEG) анонсировала новый формат сжатия видео JPEG XS. Он предназначен для трансляции видео без потерь качества, VR-контента и игр по высокоскоростным сетям. Для работы JPEG XS на современных компьютерах потребуется только программное обновление, а вот в случае с меньшими устройствами потребуется аппаратное обеспечение «следующего поколения».
В отличие от аналогов, JPEG XS не пытается максимально сжать контент, используя дополнительные вычислительные мощности или время. Формат предполагает, что устройство будет использоваться в высокоскоростных беспроводных и 5G-сетях. Главная цель JPEG XS – добиться низкой задержки и высокой энергоэффективности.
«Цель – транслировать файлы, а не хранить их на смартфонах или других устройствах с ограниченным объёмом памяти», – отметила группа. Она надеется, что JPEG XS станет ключевым форматом для трансляции VR-контента, а также видео с дронов и самоуправляемых автомобилей – то есть в тех областях, где большая задержка может нести угрозу жизни человека.
«Впервые за всю историю кодирования изображений мы сжимаем меньше, чтобы сохранить качество, и мы делаем процесс быстрее, используя меньше энергии, – объяснил глава JPEG Турадж Ибрахими (Touradj Ebrahimi). – Идея в том, чтобы использовать меньше ресурсов, и использовать их более обдуманно. Это реальный сдвиг парадигмы». Энергоэффективность JPEG XS привлекла внимание Европейского космического агентства, которое рассматривает возможность использования формата для передачи видео в высоком разрешении с ограниченных по мощности космических зондов.
В отличие от JPEG-фотографий, которые обычно занимают в 10 раз меньше места, чем оригинал, JPEG XS сжимает видео не более чем в шесть раз – но зато без заметного ухудшения качества. По словам Тураджа Эбрахими, разницу не смогут заметить даже эксперты.
У JPEG XS есть и другие преимущества: открытость исходного кода и поддержка универсального формата HDR-кодирования, который может использоваться профессионалами без транскодирования. Например, Общество инженеров кино и телевидения (SMPTE) собирается использовать формат для видеомонтажа.
Сейчас формат ожидает одобрения Международной организации по стандартизации (ISO). Предполагается, что в ближайшее время он будет актуален только в области монтажа и спутниковой съёмки и только для обладателей профессиональных камер. На очереди, говорит Ибрахими, потребительская электроника: «самоуправляемые автомобили, виртуальная и дополненная реальность и беспроводное соединение между мультимедийными устройствами и телевизионными мониторами и проекторами»...
Ю.Дмитренко


50. Тенденции развития видеонаблюдения в 2018 году
Видеонаблюдение в течение последних лет относится к стабильно развивающимся технологиям. По прогнозам аналитиков тенденция стабильного развития этого направления с ежегодным приростом в 7% сохранится, по крайней мере, до 2021 года.
В 2017 году индустрия безопасности заметно укрепилась. Высокопроизводительные рынки с критически важными секторами инфраструктуры, такие как распределение электроэнергии, продолжали расти, что в свою очередь требовало использование новейших технологий в области защиты периметра таких как тепловидение, видеоаналитика и радары.
Для рынков безопасности в бюджетном сегменте была обозначена значительная конкуренция со стороны китайских производителей. Несмотря на эту проблему, мы наблюдали продолжение роста западных производителей безопасности в 2017 году, когда многие из них предложили экономически эффективные решения по безопасности для рынков малых и средних предприятий.
Системы охранного видеонаблюдения были и остаются высокотехнологичным сегментом, который быстро воспринимает самые передовые технологии. Так сегодня уже никого не удивить термином «видеонаблюдение из облака», хотя еще несколько лет назад он вызывал много вопросов. Но, прогресс не стоит на месте и в сферу СВН приходят все новые разработки. Так в 2017 году активно обсуждался тот факт, что благодаря развитию Глобальной сети и новых инструментов для удаленного управления и контроля, системы видеонаблюдения становятся частью «Интернета вещей» (IoT) – теперь в системы видеонаблюдения могут включаться не только стационарные камеры, но и, например, автомобильные видеорегистратор, камеры мобильных телефонов и т.д...
Д.Мусиенко


55. Беспроводное видеонаблюдение
(продолжение. Начало «Бизнес и безопасность» №2/2018)
Д.Мусиенко

 

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

62. U-PROX SMARTLINE. Считыватели нового поколения с технологией BLE

Как это работает?

Безопасность:
•Смартфон в качестве идентификатора. Технологии BLE предоставляют высокий уровень безопасности.
•Безопасная идентификация с помощью карточек Mifare, Mifare Plus (уровни безопасности SL1 и SL3), Mifare Desfire.
•Выпуск персонифицированных карт Mifare Plus с уровнями безопасности SL1, SL3.
•Динамические (диверсифицированные) ключи шифрования карт Mifare.
•Защита от копирования данных, клонирования карт и взлома карт.
•Безопасное подключение считывателя к контроллеру доступа (протоколы OSDP и RS Pro).

Мобильная идентификация с помощью ВLЕ
•Смартфон всегда с Вами.
•Удобство использования везде: на парковках и в офисах, в гостиничных и спортивных комплексах, и т.д.
•Доступ в помещения без использования карт.
•Открывание дверей и шлагбаумов со смартфона.
•Регулируемая дальность чтения U-Ргох ВLЕ ID.
•Безопасная идентификация.

Простая настройка считывателей
•Программирование считывателя без его демонтажа со смартфона или СКУД.
•Конфигурация выходных интерфейсов и свето-звуковой сигнализации.
•Смена паролей шифрования.
•Обновление микропрограммы считывателя.
•Возможность отключения чтения карт с низким уровнем безопасности.
•Смена пароля инженера.
•Возможность по интерфейсу Bluetooth через считыватель выполнять начальную конфигурацию и смену микропрограммы контроллеров доступа U-Prox.
Дизайн и климатическое исполнение
• Удобный монтаж на любой стене.
• Класс защиты IP65.
• Рабочая температура от - 40 °С до +80 °С.
• Небольшие размеры (толщина 12 мм).

U-Prox mini
Миниатюрный считыватель бесконтактных идентификаторов (карт) ASK/FSK и мобильных идентификаторов U-Prox BLE ID.
Обеспечивает:
Чтение зашифрованных идентификаторов U-Prox BLE ID;
Три режима дальности BLE: «Proximity» - активация по детектору металла в считывателе - до 10 см, «Двери»- до 60 см, «Шлагбаум» - регулируемая 1... 7 м;
Размеры: 80x45x12.5 мм, вес - 70 г.

U-Prox SL mini
Безопасная идентификация с помощью идентификаторов (карт) Mifare или мобильных идентификаторов U-Prox BLE ID.
Обеспечивает:
Чтение идентификаторов U-Prox BLE ID и карт Mifare®: Standard, Ultralight, Classic IK, Classic 4K, Classic 7UID, DESFire и Mifare® Plus (SL1 и SL3);
Чтение зашифрованных идентификаторов U-Prox BLE ID и Mifare®;
Два режима дальности BLE: «Двери» - до 60 см, «Шлагбаум» - регулируемая 1... 7 м; Размеры: 80x45x12.5 мм, вес - 70 г.

U-Prox SL maxi
Универсальный считыватель для постепенного перехода от карт ASK / FSK к безопасным картам Mifare и мобильным идентификаторам U-Prox BLE ID.
Обеспечивает:
Чтение идентификаторов U-Prox BLE ID и карт ASK, FSK, Mifare®: Standard, Ultralight, Classic IK, Classic 4K, Classic 7UID, DESFire и Mifare® Plus;
Чтение зашифрованных идентификаторов U-Prox BLE ID и Mifare®;
Три режима дальности BLE: «Proximity» - активация по ИК-датчику присутствия в считывателе - до 20 см, «Двери» - до 60 см, «Шлагбаум» - регулируемая 1... 7 м;
Размеры: 158x45x16 мм, вес - 140 г.

U-Prox Desktop
Настольный считыватель бесконтактных идентификаторов Mifare®, карт ASK/FSK и мобильных идентификаторов.
Обеспечивает:
Хранение и выдачу мобильных идентификаторов U-Prox BLE ID;
Чтение идентификаторов U-Prox BLE ID и карт ASK, FSK, Mifare®: Standard, Ultralight, Classic IK, Classic 4K, Classic 7UID, DESFire и Mifare® Plus;
Шифрование и запись идентификаторов U-Prox BLE ID и Mifare®;
Персонификация карт пользователя;
Размеры: 112 х 65 х 18 мм, вес - 100 г.

U-Prox SL-OEM
Миниатюрный считыватель для интеграции с различными системами (например, домофонными), поддерживает чтение ASK/FSK, Mifare®, Mifare® Plus и мобильных идентификаторов U-Prox BLE ID.
Обеспечивает:
Чтение идентификаторов U-Prox BLE ID и карт ASK, FSK, Mifare®: Standard, Ultralight, Classic IK, Classic 4K, Classic 7UID, DESFire и Mifare® Plus;
Чтение зашифрованных идентификаторов U-Prox BLE ID и Mifare®;
Два режима дальности BLE: «Двери» - до 60 см, «Шлагбаум» - от 1 до 7 м;
Размеры: 55 х 25 х 8 мм.

03035 Киев, ул. Лыпкивського, 1
ООО «Интегрейтед Текникал Вижн Лтд»
www.itvsystems.com.ua
www.u-prox.com
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+38044 248-65-89
+38044 248-65-90


ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
67. ДСТУ EN 16763:2017 ПРИНЯЛИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Европейский стандарт EN 16763:2017 Services for Fire Safety Systems and Security Systems приняли в Украине как ДСТУ EN 16763:2017 (EN 16763:2017, IDT) Послуги та роботи щодо систем протипожежного захисту та систем охоронного призначення. Приняли, увы, методом «подтверждения», т. е. без перевода оригинала, что может привести к определенным трудностям при попытке пользования им. Посему хотелось бы поведать читателю, о чем там говорится, и попробовать спрогнозировать ход событий, связанных с его принятием...
Георгий Минин

 

70. Основні етапи розроблення міжнародних стандартів
У 2014 році Україна та Європейський союз (ЄС)  підписали Угоду про асоціацію, яка має забезпечити якісно новий, поглиблений формат відносин між Україною та ЄС. Ця Угода має бути стратегічним орієнтиром для проведення системних соціально-економічних реформ в Україні, повномасштабної адаптації законодавства України до норм і правил ЄС. Важливим елементом цієї Угоди є положення про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Тому нині як ніколи необхідна  активна робота технічних комітетів (ТК) України  в міжнародних організаціях зі стандартизації, що дозволить Україні виконувати умови цієї Угоди.
Мета даної статті - показати основні етапи розроблення міжнародних стандартів та поділитись досвідом робіт у цьому напрямку.
Однією з організацій, що розробляють міжнародні стандарти є Міжнародна Електротехнічна Комісія (IEC). Діяльність IEC включає два принципових напрямки діяльності: підготовку міжнародних стандартів IEC та управління системами оцінки відповідності IEC. Створена Рада з ринкової стратегії (МSB) передбачає відслідковувати майбутні потреби та  розробляти стратегії  у сфері стандартизації...
Гулик Юрій - науковий співробітник відділу технічного регулювання науково-дослідного центру УкрНДІЦЗ;
Ільченко Ніна - молодший науковий співробітник відділу технічного регулювання науково-дослідного центру УкрНДІЦЗ.

 

71. Новинка в пожарной охране: пробивной инструмент «STINGER» с тепловизионной камерой
Пожарные службы всего мира осознали огромные возможности, которые предоставляют тепловизионные камеры в деле пожаротушения. Позволяя видеть в темноте и условиях задымленности, тепловизионные камеры являются бесценным инструментом для пожарных бригад. Для получения четкого изображения тепловизионным камерам совершенно не нужен свет. И что особенно важно для пожарных бригад: они способны получать изображение в условиях задымленности. Тепловизионные камеры позволяют пожарникам с расстояния определить эффективность текущих работ по пожаротушению и проводить такие работы в условиях, когда дым препятствует нормальному видению. Однако тепловизионные камеры не только способны видеть в условиях задымленности, они также дают необходимую информацию об участках, где огонь еще не потушен.
Тепловизионная камера PathFindIR от FLIR Systems (рисунок 1) представляет собой компактную камеру в особо прочном корпусе, устанавливаемую в автомобилях.
Тепловизионная камера FLIR PathFindIR позволяет пожарным находить горячие зоны на обшивке воздушного судна, которые свидетельствуют о том, что именно в этом месте внутри происходит горение. Располагая такой информацией, они могут максимально точно определить место, где следует использовать пробивной инструмент. А затем, после ликвидации наиболее горячих точек, пожарные без труда проникают внутрь воздушного судна и тушат остальные участки пожара. Таким образом, там, где важна быстрота реагирования, тепловизионные камеры FLIR PathFindIR незаменимы...
Литвиненко О.М.


72. Основні аспекти створення соціальної реклами, як чинника запобігання надзвичайним ситуаціям
Термін «соціальна реклама» є калькою з англійського «social advertising». У США для позначення такого типу реклами використовуються терміни «public service advertising» і «public service announcement», скорочено PSA. Предметом PSA є ідея, яка повинна мати певну соціальну цінність.
Соціальна реклама орієнтована на найширшу аудиторію, яку хвилюють загальнолюдські проблеми: боротьба з насильством, охорона природи, здоров'я дітей і суспільства в цілому, наркоманія, СНІД.  Мета соціальної реклами – змінити відношення публіки до якої-небудь проблеми, а в довгостроковій перспективі – створити нові соціальні цінності.
Соціальна реклама формує уявлення пов'язане не з конкретними продуктами-брендами, а з соціальними змінами. Надає змогу відповісти широкому колу суспільства на питання: як формуються ці зміни, як належить, як має бути тощо. В соціальній рекламі слід висвітлити саму проблему, який стан цієї проблеми зараз, як це погано чи добре, і що варто змінити для досягнення мети. Споживач повинен розуміти, що і як робити, щоб розв'язати проблему, яка знаходиться в даному випадку в соціальному полі.
Відсутність адекватної рекламної теорії має ще один наслідок – відсутність критеріїв оцінки соціальної реклами. Перевірити не можна і ефект, від витрачених на рекламу бюджетних коштів. Проте саме величезна вагомість поставленої мети говорить сама за себе.
ДСНС України постійно проводить роз`яснювальну роботу з населенням, у тому числі у вигляді розміщення соціальної реклами у засобах масової інформації, у соціальних мережах, на конструкціях зовнішньої реклами та об‘єктах з масовим перебуванням людей. Наприклад, запровадження автобусів із соціальною рекламою на маршрутах громадського транспорту, які курсують вулицями міста, постійно нагадуватимуть містянам про важливість дотримання правил безпеки Помітивши такий автобус, люди підсвідомо замисляться над цим питанням...
Соколенко Оксана Іванівна, УкрНДІЦЗ


73. Основні результати діяльності дослідно-випробувальних лабораторій у 2017 році
Впродовж 2017 року Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту (далі - УкрНДІЦЗ) відповідно до завдань, передбачених Статутом, затвердженим наказом ДСНС України, і керівними документами, що регламентують діяльність дослідно - випробувальних лабораторій Головних управлінь (управлінь) ДСНС України в областях і місті Києві (далі - ДВЛ), проводилася планова робота щодо координації дослідної та випробувальної діяльності лабораторій, здійснювалося наукове і методичне керівництво їх діяльності, узагальнювалися й аналізувалися результати їх роботи, розглядалися протоколи випробувань, надавалася методична допомога у проведенні випробувальних, дослідних робіт і дослідженні пожеж.
На теперішній час в територіальних органах ДСНС Україні фактично функціонує 23 дослідно-випробувальні лабораторії, за винятком Донецької та Луганської областей, з яких 20 ДВЛ входять до складу Аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення, ДВЛ Львівської та Сумської областей - до складу Загонів технічної служби, ДВЛ Київської області - до складу 5-го Державного пожежно-рятувального загону (м. Бровари).
Упродовж 2013 - 2017 років, аналіз діяльності ДВЛ за напрямом дослідження пожеж свідчив про поступове зниження абсолютної кількості досліджених пожеж. Минулого року кількість пожеж, досліджених ДВЛ, коливалася в межах від 2,2 % до 3,0 % від загальної кількості пожеж в областях і місті Києві та порівняно з 2016 роком зросла на 188 і склала 1 870 або 2,5 % від їх загальної кількості в областях України та місті Києві.
Загалом, минулого року спеціалістами ДВЛ досліджувалася тільки кожна 40 пожежа (в 2016 - кожна 41, в 2015 - кожна 42, в 2014 - кожна 34, в 2013 - кожна 26, в 2012 - кожна 19, в 2011 - кожна 16, в 2010 - кожна 15).
Упродовж 2017 року за результатами дослідження пожеж дослідно-випробувальними лабораторіями підготовлено 1 855 технічних висновків щодо причин виникнення пожеж, що на 177 більше, ніж за 2016 рік. Разом з тим, аналіз звітних матеріалів свідчить, що як і декілька років тому, в окремих лабораторіях кількість складених технічних висновків менша за кількість досліджених пожеж, а саме: ДВЛ Одеської області досліджено 91 пожежу - складено 82 технічні висновки; ДВЛ Полтавської області досліджено 128 пожеж - складено 122 технічні висновки...
Олена Якименко, провідний науковий співробітник УкрНДІЦЗ, канд. техн. наук
Наталія Богуш, науковий співробітник УкрНДІЦЗ


76. Патенти на винаходи і корисні моделі – інтелектуальна діяльність у сфері пожежної безпеки
Безпека в усіх галузях життя й діяльності людини та держави в усі часи була однією з найбільш актуальних і складних проблем, гострота яких сьогодні, на жаль, не зменшується - це захист життя й здоров’я людей, їхнього житла, майна, будівель, захист у процесі виробництва, в помешканні, на відпочинку тощо. Гарантування безпеки у сучасному світі повинно базуватися на новітніх досягненнях науки і техніки. Адже оперативне й ефективне реагування на надзвичайні ситуації можливе виключно за наявності сучасної рятувально-пошукової техніки, протипожежної техніки, засобів зв’язку тощо.
Нині в умовах глобальної інформатизації суспільства стає актуальним використання методик статистичного спостереження та аналізу науково-технічної діяльності. Патентна статистика дозволяє досліджувати ринок розробок і оцінити патентну активність вчених, виявити тенденції розвитку вітчизняної та світової науки. Патентні дослідження являють собою один із сучасних інструментів, що дозволяють дослідити розвиток науково-технічних досягнень у різноманітних галузях науки.
Зазвичай про розвиток галузі судять за експертними оцінками і патентно-асоційованим документам. Найпоширенішими такими документами є заявки і патенти на винаходи і корисні моделі. Аналіз чинного законодавства показує, що відмінність між винаходами і корисними моделями полягає у різних умовах їхньої патентоздатності. Умови патентоздатності винаходу є більш високими. Так, згідно з приписами Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним, а для відповідності умовам патентоздатності корисної моделі достатньо, щоб вона була новою і промислово придатною. Патент на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи, на корисну модель - формальної експертизи під відповідальність заявника...
Мукшинова Тетяна Олександрівна, старший науковий співробітник науково-інформаційного відділу УКРНДІЦЗ


77. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ МАСЛОНАСОСІВ В МАСЛОСИСТЕМАХ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ АЕС І ТЕС
Маслосистема є важливою складовою паротурбінної установки АЕС і ТЕС, від якої в значній мірі залежить надійність роботи турбіни, оскільки навіть короткочасне припинення подачі масла до підшипників може привести до виплавлення їх бабітової заливки та тяжкого пошкодження турбіни [1].
До складу маслосистеми парової турбіни К-300-240, що встановлена, наприклад, на Трипільскій ТЕС входить маслобак об'ємом 47 м3. Для подачі масла в систему змазування турбоагрегату передбачено два (один з яких є резервним) вертикальних відцентрових електронасоси типу 12КМ-15 з приводом від електродвигунів змінного струму, підключених до різних джерел власних потреб. Також встановлено два аварійних електронасоси типу 12КМ-20А з приводом від електродвигунів постійного струму, які підключені до двох різних акумуляторних батарей [2].
Масло охолоджується в трьох маслоохолоджувачах типу М-240 (один з яких є резервним) [3]. Згідно з [2] продуктивність насосу типу 12КМ-15 складає 450 м3/год. Насос створює тиск в маслосистемі 0,3 МПа. Виходячи з цього, витрата масла на ділянці маслопроводу між маслонасосами та маслоохолоджувачами складає приблизно 450 м3/год, що дорівнює 125 л/с при тиску 0,3 МПа.
Управління насосами здійснюється двома реле тиску. При нормальній роботі абсолютний тиск масла на рівні осі турбіни дорівнює 0,22 МПа, що забезпечується основним електронасосом. При зменшенні тиску до 0,195 МПа подається світловий сигнал, перше реле включає резервний насос з двигуном змінного струму, а друге реле через 2 с - один з аварійних насосів с двигуном постійного струму [4]...
С.В. Семичаєвський


ЕКОЛОГІЯ
78. Отравление тяжелыми металлами
По материалам biomed.dn.ua


БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
83. Донбасс уходит под воду
Среди многочисленного ущерба, нанесенного Донбассу продолжающимися на его территории вот уже 3 года боевыми действиями, не последнюю роль играет экология.
Регион, в мирное время сосредоточивший в своих границах 20-25% промышленного потенциала страны, всегда испытывал колоссальную нагрузку на природу и начавшийся вооруженный конфликт внес свои коррективы.  Остановка промышленных предприятий на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, вызванная боевыми действиями и блокадой, в целом снизили выбросы вредных веществ и сделали воздух чище. Но опасность для экологии, жизни и здоровья людей никуда не исчезла...
По материалам Comments.UA


84. Безопасность жизнедеятельности
– это область знаний, в которой изучаются опасности, угрожающие человеку, закономерности их проявления и способы защиты. Рассмотри некоторые составляющие этой проблемы...
Евгений Лукин


НАРОДНА МЕДИЦИНА

91. Цибуля ведмежа – природний антибіотик
В перші хвилини після народження дитини, як тільки вона покинула черево матері, на протязі короткого часу в її організмі формується мікрофлора оточуючого середовища: через повітря, при контакті з матірью і обслуговуючим персоналом роддому, через предмети обіходу, а надалі – через пил, воду, їжу, грунт і т.д. Невидимі неозброєним оком мікроорганізми, тобто мікроби, заселяють шкіряне покриття і слизисті оболонки рота, носоглотки, верхніх дихальних шляхів, сечостатевого і шлункового тракту, тонкого і товстого кишечника. Від складу мікрофлори, її різноманітності і співвідношення залежить здоров`я людини і саме життя. В свою чергу стан організму формує відповідну мікрофлору, створюючи цілісну динамічну екологічну систему, в яку входять абсолютно невразливі, корисні і хвороботворні мікроби. Живляться мікроби за рахунок свого господаря. Між різними їх видами іде постійна конкуренція в організмі за поживні речовини, за кисень, за місце проживання, що особливо важливо для запобігання заселення і розвитку патогенних мікробів. Як тут не згадати ідею Мечнікова  про вживання молочнокислої їжі з бактеріями бродіння, які пригнічують розвиток гнійних бактерій в кишечнику, відвертаючи хвороби і продовжуючи життя людини...
Володимир Кирилович Купчин, фітотерапевт


93. Атеросклероз і його наслідки
Атеросклероз починається з появи на внутрішніх стінках артерій жирових відкладень в вигляді жовтих бляшок, які вміщають високий процент холестерину. Поступово бляшки ущільнюються кальцієм, звужують просвіт артерій і навіть повністю можуть його перекрити, в результаті чого встановлюється стійкий підвищений артеріальний тиск. Бляшки роблять гладеньку внутрішню поверхню артерії шорсткуватою, що стимулює внутрішньосудинне звертання крові з утвореннями місцевих згустків, закупорюючих артерію (тромбоз). Тромб може відірватися, переміститися під тиском крові і закупорити в іншому місці більш вузьку артерію. Під дією внутрішньосудинного тиску на артеріях можуть появитися випуклості і розриви і призвести до крововиливання (геморагії).
При затрудненому кровотоці по звуженим артеріям живлячі кров’ю тканини страждають від кисневого голоду, перестають нормально функціювати (розвивається ішемія) і навіть відмирають. Відмирання будь-якої ділянки тканини серцевого м`язу по причині порушення кровопостачання називають інфарктом, а відмирання серцевого м’язу – інфарктом міокарду. Недостатній кровообіг любого м’язу визиває біль або різке болісне скорочення – спазм. Якщо це відбудеться з серцевим м’язом (міокардом), то це – приступ стенокардії (грудна жаба). Приступ може визвати навіть незначне фізичне навантаження (наприклад, піднімання по східцях). Стискуюча біль інколи розповсюджується від загрудинної області в шию, щелепу, руку чи спину...
Володимир Кирилович Купчин, фітотерапевт

 

ПСИХОЛОГІЯ
95. 5 признаков, что вас вербуют, разводят или подставляют в Сети
Провокаторов легко узнать по словам и «речевой походке»
«Говори со мной, чтобы я узнал тебя», - предлагал Сократ. «Слова человека для лингвиста — как анализы для врача, - утверждают специалисты, - а его речь — ключ к его сознанию». Словом можно создать и разрушить, возродить и уничтожить. А еще — манипулировать, провоцировать, склонять, подталкивать и всячески влиять на сознание слушателя и читателя — да так, что потом ему кажется, что это он сам додумался. Как вычислить между строк градус агрессии собеседника или его попытку вовлечь вас в нужную ему дискуссию и как не стать жертвой провокации того, кто владеет специальными речевыми стратегиями, Жанна Голубицкая из «МК» выяснила с помощью профессоров Института языкознания РАН и МГУ Марии Ковшовой и Ольги Фроловой.
В современной коммуникации как в разговорной, так и в интернет-переписке широко применяются эвфемизмы (смягчающее переименование) сказанного и дисфемизмы (усугубляющее). Абстрагируясь от научных терминов, это вроде вкусовых приправ к нашей речи: эвфемизм — чтобы подсластить горькую пилюлю (или замаскировать под конфету несъедобную гадость), а дисфемизм — соль и перец — чтобы невозможно было проглотить, не заметив и не поперхнувшись. Все эти «пряности» широко используются в применяемых сегодня техниках уговаривания, в приемах комплиментов, оскорблений и «обесцениваний»— все это так называемые «речевые стратегии», направленные на достижение целей того, кто ими владеет...
Жанна Голубицкая, «МК»


97. Методы вербовки агентов
Деятельность спецслужб всегда привлекало к себе повышенное внимание, хотя та информация, которая становится доступной общественности лишь ничтожно малая доля от всей деятельности осуществляемой этими службами. Одной из основных задач необходимых для успешного осуществления секретной деятельности является разветвлённая и хорошо законспирированная сеть агентуры, вербовка новых агентов...
www.13min.ru

Последнее изменение
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии