журнал "Бизнес и безопасность"

Switch to desktop Register Login

"Бизнес и безопасность" № 1-2018

Оцените материал
(0 голосов)

BSM 2018 1obl sm

АКТУАЛЬНО:

ст. 3. ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ PROZORRO

В 2014 році Верховної Радою України було прийнято Закон «Про запобігання корупції». Цей Закон визначив правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.
Боротьба з корупцією наразі є одним із головних питань державної політики України. Адже боротьба з корупцією - це те, що дає позитивний результат для країни в цілому та створює позитивний імідж держави на міжнародному рівні.
Досить часто в засобах масової інформації ми чуємо про розкриття певних корупційних схем, що використовувались представниками різних гілок влади чи державними органами з метою отримання неправомірної вигоди. При цьому, неправомірна вигода може бути у вигляді – грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, а також будь-якої іншої вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.
Тому не випадково, одним з важливих напрямів протидії корупції стало запровадження контролю за державними закупівлями. За визначенням представників ЗМІ, ще донедавна вітчизняна система державних закупівель була однією із найбільш корумпованих ланок, яка трималася лише на особистих домовленостях і закритості, що відкривало широкі можливості для різного роду махінацій, і залишало за бортом значну кількість учасників процесу, які бажали працювати прозоро.
На переконання аналітиків, державні закупівлі, які в «попередньому житті» нашої країни (до 2014 року) були чи не найбільш тіньовою системою, одними з перших потребували належного регулювання.
Для впорядкування державних закупівель в Україні була створена відповідна законодавча база, спрямована на врегулювання цієї процедури. Ії основою стали Закони України: «Про запобігання корупції» (2014 року); «Про публічні закупівлі» (2015 року); «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» (2016 року) тощо.
Нормативним документом, який встановив нові правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади став саме Закон України «Про публічні закупівлі», який був ухвалений Верховною Радою України 25 грудня 2015 року.
Однак, як свідчить практика, формальна відповідність українського законодавства не може гарантувати прозорих, ефективних і справедливих процедур закупівель, а також не сприяє вирішенню найголовнішої проблеми у сфері державних закупівель – викоріненню системної корупції...

Дмитро Князєв НАВС, Сергій Князєв к.ю.н., с.н.с.

 

 

ст. 7. ЕКСПЕРТИЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Фармацевтичні препарати можуть досліджуватись в межах різних експертиз: судово-медичної (фармакологічної), фармацевтичної, криміналістичної. Використання фармацевтичних препаратів наркоманами для посилення дії наркотичних засобів, винайдення нових високоактивних засобів призводить до того, що вони все частіше стають об'єктами дослідження у зв'язку з подією злочину...
А. В. Кофанов, кандидат юридичних наук, доцент,  доктор філософії
О.С. Кофанова, кандидат юридичних наук

 


ст. 10. ЕКСПЕРТИЗА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Експертиза харчових продуктів проводиться, як правило, при дослідженні питання про адміністративну відповідальність за правопорушення в галузі торгівлі, в процесі розслідування кримінальних проваджень про розкрадання майна, обман покупців, випуск у продаж недоброякісних, нестандартних та некомплектних товарів.
В підрозділах Експертної служби МВС України створені спеціалізовані лабораторії по дослідженню харчових продуктів...
Дослідження харчових продуктів, вживання яких призвело до отруєння або смерті, проводиться в межах судово-медичної експертизи.
А. В. Кофанов, кандидат юридичних наук, доцент, доктор філософії
О.С.Кофанова, кандидат юридичних наук

 


ст. 13. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Інтелектуальна власність сьогодні є могутнім чинником прогресу, що значною мірою визначає обличчя сучасного світу. Тому захист прав інтелектуальної власності – одне з найважливіших завдань держави і суспільства, що прагнуть зайняти гідне місце у світовому співтоваристві.
Захист прав інтелектуальної власності – це ті заходи, що застосовуються у випадках, коли права на той чи інший об’єкт інтелектуальної власності порушені чи оскаржені. Відповідно до норм чинного законодавства України він передбачає діяльність уповноважених державних органів із визнання, поновлення прав, а також усунення перешкод, що стають на шляху реалізації прав та законних інтересів суб’єктів права у сфері інтелектуальної власності. Ця діяльність здійснюється у встановленому законодавством порядку, тобто із застосуванням належної форми, засобів і способів захисту. Варто зауважити, що захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку є найбільш дієвим і ефективним для встановлення істини...
А. В. Кофанов, кандидат юридичних наук, доцент, доктор філософії
О.С.Кофанова, кандидат юридичних наук
О. В. Кравчук, кандидат юридичних наук

 


ст. 17. Криптовалюта – рай для мошенников

Ни для кого не секрет падкость наших сограждан к дармовщине, а особенно, что касается приумножения денег. Вспомним хотя нашумевшую финансовую пирамиду МММ. Но, известная поговорка гласит «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».
Украинский средний класс находится в поисках источников для сохранения и приумножения своих доходов. Традиционные инструменты (валюта, золото, недвижимость, акции) уже не спасают от инфляции, поэтому все больше семей вкладывается в крайне рисковые инструменты...
Дмитрий Мусиенко

 

 

ст. 21. ЩОДО ЯКОСТІ ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ У ГАЛУЗІ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОБІГУ ЗБРОЇ ТА КОНСТРУКТИВНО СХОЖИХ З НЕЮ ПРИСТРОЇВ

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
до проекту Закону України «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них» (реєстр. 7261 від 07.11.2017)

Стосовно недодержання вимог законодавчої техніки у процесі підготовки проекту Закону, зокрема:
- назва проекту закону занадто громіздка. Як правило у назві закону стисло викладається зміст закону. Для цього використовуються інформативні поняття, які дозволяють розпізнати предмет, що регулюється цим законом;
- допускається дублювання окремих положень. Так на початку законопроекту розміщується преамбула, в якій зазначається що: «Цей Закон, розвиваючи норми Конституції України та Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо невід'ємного права кожної особи на життя, права на захист свого життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей, а також права на захист свого майна від протиправних посягань, права на повагу до своєї гідності, права на свободу та особисту недоторканість, рівність, непорушність та невідчужуваність основоположних конституційних прав і свобод, непорушність права приватної власності, регулює правовідносини, що виникають в процесі виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них». Положення щодо регулювання цих правовідносин міститься у частині першій статті 2 цього проекту;
- розділи, як правило, нумеруються римськими цифрами, у проекті закону вони визначені римськими та арабськими цифрами;
- треба враховувати, що Конституція України визначає порядок утворення чи формування окремих органів державної влади, в тому числі шляхом видання підзаконних актів, тому зазначення у законі власної назви такого органу на момент прийняття закону матиме наслідком необхідність внесення до нього змін у разі зміни його назви підзаконним актом. Так, наприклад, згідно із статтею 116 Конституції України Кабінет Міністрів України утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Оскільки цей процес є динамічним, доцільно давати в законі не власну назву такого органу виконавчої влади (Міністерство юстиції України, Міністерство охорони здоров'я України), а родовий термін - «центральний орган виконавчої влади», основним завданням якого є формування  політики у сфері;
- законопроект  містить норми щодо  правового  врегулювання окремих механізмів підзаконними актами (статті 4, 18, 24).  Кабінет Міністрів України для впровадження закону має здійснити відповідні організаційні чи інші підготовчі заходи, тому прикінцеві положення проекту  повинні поєднувати положення щодо  набрання  законом  чинності  та відтермінування строку введення його (чи окремих його частин) в дію. Це дасть змогу Уряду в умовах існування чинного закону здійснити всі необхідні впроваджувальні процедури (синхронізувавши при цьому момент  набрання чинності прийнятих на його виконання  підзаконних актів з моментом введення в дію закону). Таким чином, з моменту введення закону в дію його застосування стане можливим у повному обсязі;
- Стаття 7 Конституції України встановлює, що в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Відповідно до Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» Всеукраїнські асоціації мають право ініціювати перед Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України проведення консультацій щодо законопроектів та проектів інших актів з питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку, передусім, якщо законопроектом не визначено джерело фінансування облаштування місць для стрільбищ, в тому числі - комунальних, пропаганди культури володіння та користування пристроями для відстрілу патронів, серед населення, тим більше, що ці повноваження органів місцевого самоврядування не визначені базовим Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ні як власні, ні як делеговані...
А. В. Кофанов, кандидат юридичних наук, доцент, доктор філософії
О.С.Кофанова, кандидат юридичних наук

 

 

ст. 25. ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОБІГУ КОРОТКОСТВОЛЬНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПІДЗАКОННИМИ АКТАМИ  («ДУМКИ В ГОЛОС»)

З деяких питань самооборони та Закону України «Про зброю».
По результатам постійних закликів що виникають у «конфі».
Так, в Україні немає закону про зброю. І в даному випадку з точки зору любителя зброї – це благо. Тому що більшість з сорока семи проектів Закону України «Про зброю» (з 1992 року) мали «обмежуючо-заборонну» дію на право громадян володіти вогнепальною зброєю, включно з самозарядною короткоствольною ніж наша «теперішня реальність», що регламентується положеннями Наказу №622 МВС України, який зареєстрований у МЮ України і заміщує неіснуючий Закон України «Про зброю»...
Андрій Кофанов, Олена Кофанова та Володимир Бевх

 


ст. 26. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ ДІЇ ПОЛОЖЕНЬ СУЧАСНОГО КПК УКРАЇНИ

(втрачені можливості)
У статті анонсовано авторську точку зору з приводу оцінки позитивних і негативних аспектів поза процесуального статусу висновку спеціаліста та сучасні перспективи впровадження попереднього позитивного досвіду.
Головною метою заради якої призначалися для проведення висновки спеціалістів було втілення принципу швидкого (оперативного) отримання доказової інформації з метою розкриття та розслідування злочинів. Найчастіше для виконання, висновки спеціалістів призначалися по криміналістичним напрямкам досліджень, одним з яких були «зброєзнавчі» дослідження.
Безумовно, чим швидше й у більшому обсязі слідчий (оперативний працівник) одержував корисну інформацію по справі, тим реальніші шанси на те, що злочин був би розкритий, а злочинець викритий. Тому зазначені дослідження найчастіше мали місце на початковому етапі розслідування, у стадії порушення кримінальної справи або (до початку «кримінального процесу»), на етапі оперативно-розшукової діяльності, спрямованої на виявлення злочину, тобто тоді, коли необхідно було швидко одержати важливу доказову інформацію, відображену у матеріальних слідах злочину, а умов, можливостей і юридичних передумов для проведення судової експертизи не було.
Проведені «зброєзнавчі» дослідження коли вони оформлювалися таким документом як висновок спеціаліста, мали як процесуальний так і не процесуальний характер. Існування їх в правовому полі або відсутність їх у такому, залежало від стадії процесу на якій він призначався та від органу (особи) який ініціював проведення дослідження.
Отже, під час проведення (на стадії проведення) оперативно-розшукових заходів (стадія виявлення ознак злочину) дослідження призначалися за завданням оперативних підрозділів (п. 4.1-4.6 Настанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України), – таке дослідження вважалося не процесуальним, так як воно виведено за межі кримінального процесу (проведення слідства).
Дослідження вважалося процесуально регламентованим, якщо воно призначалося після порушення кримінальної справи — на стадії попереднього або судового слідства, на підставах заяви адвокатів (ст. 6 Закону України «Про адвокатуру», ст. 48 «попереднього» КПК України), за дорученням митних органів, нотаріату (п.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.99 № 53/5), за заявами установ і громадян (Закон України «Про судову експертизу»)...

А.В. Кофанов, кандидат юридичних наук, доктор філософії, професор кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз Національної академії внутрішніх справ
О.С.Кофанова, кандидат юридичних наук

 


ст. 27. ИСТОРИЯ УСПЕХА ОРУЖЕЙНОЙ КОМПАНИИ «SOG»: малоизвестные факты и только факты

Во времена войны во Вьетнаме США широко вели боевые действия не только своим подразделениями, но и созданными группами «ополченцев « из местных.
Для снабжения данных отрядов (все от оружия до продовольствия) понабилась целая служба. За все клинковое, шанцевое отвечал один человек, которому в помощь дали сержанта и несколько солдат. Он не только должен был определить образцы ножей, лопат, джунглевых мечете и т.д. но и найти фирмы, сделать заказы, следить за выполнением, организовывать доставку продукции до баз основной промышленной «площадкой» стала Япония – что в те годы позволяла делать продукцию дешево и относительно качественно (как сейчас Тайвань). В рамках этой программы этим энтузиастом (Спенсер Фрейзер) были созданы образцы, что с моей точки зрения были лучшими боевыми ножами серийного производства на то время на планете. Что-то лучше можно было найти разве что из «кастомов» (ножи, которые делаются мастерами по индивидуальным заказам).
Андрей Кофанов и Владимир Бевх

 


МЕДИЦИНА:

ст. 28. Тактична медицина України виходить на міжнародний рівень

Військова загроза, з якою зіткнулась наша країна у 2014 році, стала випробуванням на міцність для її мешканців, військових, керівництва і виробників, від яких залежало забезпечення армії. Реагувати потрібно було швидко. Однією із надважливих ланок була і залишається медична допомога, що включає першу допомогу на полі бою, забезпечення військових медиків, працівників шпиталів та лікарень усім необхідним для порятунку життя поранених бійців. На час початку АТО сучасних засобів першої допомоги в Україні бракувало, як і знань, як їх правильно застосовувати. До того ж, багато з них тут не вироблялось. Українські волонтери завозили медзасоби з-за кордону, військові медики здобували та розповсюджували досвід військової медицини США, Ізраїлю, країн НАТО. На тренінгах почали навчати правилам надання першої допомоги згідно протоколів Тактичної Медицини (ТССС) та використання сучасних засобів тактичної медицини - джгутів-турнікетів, бандажів, кровоспинних бинтів. Паралельно ряд українських компаній почали розробку українських аналогів цих життєво необхідних продуктів. Однією з них була компанія «АВ-ФАРМА», яка пройшла складний шлях від перших експериментів та тестів, через численні вдосконалення та видозміни продуктів, звернення до світового досвіду, співпрацю із військовими медиками та волонтерами, - до налагодження виробництва повної лінійки засобів тактичної медицини.
Компанія «АВ-ФАРМА» – український виробник засобів тактичної медицини, що зараз виходить на міжнародні ринки. Триває розробка та вдосконалення нової продукції, вдосконалюється система виробництва. Компанія дотримується державних та міжнародних стандартів якості та менеджменту, забезпечує своїм співробітникам гідні умови праці. ПрАТ «АВ-ФАРМА» націлене на пошук нових партнерів, орієнтована на довгострокову співпрацю та планує зайняти провідні позиції у міжнародному фармацевтичному бізнесі.

Компанія «АВ-ФАРМА»

 

 

ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ. ОХОРОНА:

ст. 32. Охрана учебных заведений

Вопросы охраны школ, техникумов, колледжей и вузов с каждым годом становятся все актуальнее. В последнее время в учебных заведениях разных стран мира все чаще случаются происшествия с самыми тяжелыми последствиями.
Эксперты считают, что полностью предотвратить вспышки насилия в учебных заведениях невозможно: это не под силу ни администрации, ни охране, ни местным властям. Однако охранное сообщество обязано извлечь уроки из происшествий, выработать новую стратегию и найти эффективные решения, чтобы защитить учебные заведения от насилия, терроризма, криминальных проявлений.
Угрозы безопасности учебного заведения
Угрозы безопасности школы можно поделить на две категории. Первая – это угроза личности, включая нападение, оскорбление действием, похищение, несчастный случай и стихийное бедствие, которые могут нанести физический или моральный вред учащимся, преподавателям и сотрудникам. Ко второй категории относятся угрозы, связанные с ущербом имуществу и собственности: вандализм, кражи, другие преступления, наносящие ущерб школьному имуществу и личным вещам учащихся. Поскольку школа не может существовать без учеников, нужно уделять первостепенное внимание безопасности людей.
Кроме того охрана школы должна обеспечивать эффективное и безопасное осуществление учебного процесса, технический состав заведения и работу преподавателей в предусмотренном ритме.
Ситуация в колледжах и университетах несколько иная. Большая площадь охраняемой территории с десятками зданий различного назначения, а также наличие дорогостоящего оборудования предполагают многоуровневую систему защиты. При этом нужно принимать во внимание то, что все учебные заведения высшего и среднего специального образования, несмотря на острую потребность в защите студенческих городков, традиционно придерживаются достаточно свободных правил доступа и проживания.
Также особое внимание должно уделяться функционированию систем жизнеобеспечения, пожаротушения и эвакуации...
Евгений Лукин

 

 

ст. 37. Громадська організація "Професійне об'єднання особистих охоронців", публікує для загального обговорювання Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про охоронну діяльність» (щодо врегулювання порядку діяльності особистого охоронця)».

В перше в історії приватної охорони, над законопроектом працювали діючі охоронці.
Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту 22 березня 2012 року Верховною Радою України прийняті зміни до Закон України «Про охоронну діяльність», який набув чинності 18.10.2012.
У наш час послуги професійної охорони стають більш затребуваними. З’являється багато забезпечених людей, для яких особиста безпека не данина моді, а життєва необхідність. Адже від життя таких людей залежать не тільки їх найближче оточення, а й сотні, тисячі співробітників їх фабрик, заводів, пароплавів, думки виборців або любов шанувальників.
Тому багато бізнесменів, керівників, людей публічних професій, на сьогоднішній день, стали користуватися послугами не просто охорони, а послугами надійних професійних охоронців...
Просимо вас, якщо у вас є пропозиції та зауваженнями до законопроекту, просимо надсилати на eлектронну адресу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ст. 39. Приватні особисті охоронці - реалії сьогодення
Соціально економічні перетворення які відбулися в країні за два десятиріччя, призвели до розмежування громадян на заможних «еліта» (дуже багатих) та бідних людей. Між ними утворився клас людей яких можна віднести до категорії (касти) «топ менеджерів» які управляють у будь якій галузі  та касти охоронців які захищають.
Всі громадяни України, згідно Конституції , мають захист Держави, однак «еліта» бізнесу, державні та громадські діячі, управлінці компаній, корпорацій та інших форм власності бажають, щоб їхня безпека та безпека їхніх родин була більш захищеною, для цих цілей наймають – Охоронців.
Наявність охоронця для багатьох заможних людей, з одного боку – данина моді та статус, а з іншого – нагальна потреба в захисті від різних кримінальних загроз, викрадення, вимагання, шантажу.
Хотілося б відзначити, що охоронець – це не «качок» з вузьким чолом, перевага якого в силі біцепсів. Охоронець – це професіонал, який поєднує в собі розум, силу, вміння володіти зброєю, добре розбирається в психології, в ряді випадків знає іноземну мову, добре керує автомобілем, має прекрасні манери і так далі.
Він весь час знаходиться поруч з особою що охороняється, але при цьому непомітний. Він повинен постійно аналізувати середовище навколо, передбачити розвиток подій і встигнути вивести свого клієнта з небезпечної зони ще до того, як його здоров'ю або життю може бути заподіяно шкоду. У колі досвідчених охоронців вважається недопустимим доводити справу до конфлікту. Зіткнення – це крайній захід і, мабуть, найнеприємніше в роботі охоронця. Далі буде...
Солощенко Є.О. Кончаківський О.А.

 

 

ст. 41. Личные телохранители. Реалии и перспективы

Предлагаемое пособие является оригинальным руководством по выживанию телохранителя в современных условиях реального силового противостояния.
Книга написана специалистом-практиком, прошедшим фактически все направления частной охранной деятельности. Опыт практической работы как в УМВД, так и в негосударственных служб безопасности. Был проведен анализ разных школ подготовки телохранителей на рынке охранных услуг Украины, России и дальнего зарубежья. Отсутствие правового сопровождения деятельности частного телохранителя - это и многие другие причины побудили автора к написанию данного пособия. Здесь даются реальные советы именно по выживанию частного телохранителя, разъясняются организационные мероприятия по охране как VIP- персон, так и по деятельности имиджевой охраны. Автор систематизировал уже известные данные, привел их в соответствие с современной реальностью, добавил собственные наработки с единственной целью - увеличить коэффициент выживаемости частного телохранителя в реальном бою.
Все рекомендации не противоречат действующему законодательству...

Продолжение в следующем номере.
С уважением автор, Евгений Осинский, координатор ГО «Професійне об’єднання особистих охоронців»

 

 

ст. 46. Выживание семьи в реальной жизни

Вы держите в руках  руководство по выживанию семьи в реальной жизни, защиты дома, квартиры от нападения, рекомендациях по ведению боя на улице. За основу взяты методы, способы и тактика групп обеспечения личной безопасности VIP персон. Книга написана специалистом-практиком прошедшим все направления частной охранной деятельности, службы в УМВД и спецподразделении по охране VIP персон. Отсутствие полноправной защиты и вооружения граждан Украины, правовой и уличный беспредел, лояльные сроки отбывания наказаний за тяжкие преступления - все это побудило к написанию данного издания. Здесь даются советы по выживанию семьи, охрана, оборона, тактика семейной безопасности, построена на принципах организации подразделений личной охраны. Автор систематизировал известные данные, привел их в соответствии с современной реальностью, добавил собственные наработки и постарался научить  выживанию в реальном бою с преступниками. Вся информация взята из открытых источников и не противоречат действующему законодательству...
Продолжение в следующем номере.
С уважением автор, Евгений Осинский, координатор ГО «Професійне об’єднання особистих охоронців»

 

 

ЗВ’ЯЗОК:

ст. 51. Системи професійного мобільного радіозв'язку

Під широко розповсюдженим на цей час поняттям «професійний мобільний радіозв'язок» (далі - ПМР) звичайно розуміють системи двостороннього суходільного  рухомого радіозв'язку, які використовують діапазон ультракоротких хвиль (УКХ).
Як правило, мережі ПМР використовуються обмеженими групами користувачів, об'єднаних професійною ознакою. Це можуть бути мережі оперативного, диспетчерського, адміністративно-господарського, виробничотехнологічного тощо призначення. Вони використовуються силовими структурами й правоохоронними органами, аварійними й муніципальними службами, енергетичними, транспортними й виробничими підприємствами й т.і. Саме тому мережі ПМР часто називають відомчими й корпоративними мережами радіозв'язку. Найчастіше мережі ПМР конвенціонального або транкінгового типу...
Дмитро Мусієнко

 

 

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ:

ст. 57. Тенденции развития систем видеонаблюдения

Главным направлением в безопасности и видеонаблюдении является разработка программного обеспечения, которое позволяет целевым системам работать быстрее, умнее и стабильнее. Некоторые из существующих тенденций в проектировании включают миниатюризацию. Стоит заметить, что камеры видеонаблюдения за последнее десять лет стали намного меньше, а качество видео намного лучше. Вспомните большие и нечеткие изображения с камер с разрешением 960H фильмов 90-х, которые уступили дорогу более профессиональным камерам, с разрешением, настолько же хорошим, как 4k. Помимо рынка видеонаблюдения, изменения произошли и в других областях S&S технологий...
Ю.Дмитренко

 


ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ:

ст. 63. Система «розумний будинок» –

це дивовижне гармонійне поєднання всіх наявних в будинку інженерних систем і об'єктів в єдиний злагоджений механізм. Пральна машина, газова колонка, тепла підлога, телевізор, ванна, жалюзі – все буде підпорядковане програмі, яка позбавить вас від необхідності постійно щось налаштовувати і регулювати, дасть можливість економити на електроенергії і інших ресурсах. Крім того, ви можете своїм будинком управляти дистанційно.
Особлива увага в розумному будинку приділяється безпеці. Ми повинні бути інформовані про те, що відбувається під час нашої відсутності. Ми повинні бути інформовані про якісь позаштатні ситуації. Отримати повідомлення про те, що стався витік води, спрацювала позаштатно якась із систем – пожежа, задимлення, витік газу – і так далі.
Управляти розумним будинком можна за допомогою кнопок, пультів, всіляких мобільних гаджетів. Але нині модно розмовляти зі своїми хоромами...
Гулка Борис, Комерційний директор ТзОВ «Паралель-Львів»
 

 

 

ст. 66. Система хранения ключей KeyTORUS: Сдал ключ – поставил на охрану

Вопрос обеспечения безопасности – один из важнейших для любого предприятия.
Современные тенденции развития систем безопасности постепенно приводят нас к пониманию того, что система контроля и управления доступом (СКУД), в общем-то, является столь же обыденной и необходимой системой, как и привычные всем нам системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. Однако, как избежать пресловутого человеческого фактора? Как не допустить ситуацию, при которой по вине сотрудника (или просто по его невнимательности) беспрепятственный доступ на предприятие получат совершенно посторонние люди? В конце концов, как взять под контроль перемещение сотрудников внутри самого предприятия и разграничить уровни их доступа к отдельным кабинетам? Конечно, всегда можно организовать на предприятии современную, надежную систему контроля доступа с модулем учета рабочего времени и заменить все существующие замки на дверях на современные считыватели магнитных карт.
Однако, стоить такая система будет не мало, к тому же, отдельные ее компоненты требуют периодического обслуживания.
Дать ответы на все эти вопросы призвана производимая нашей компанией система хранения ключей KeyTORUS...
ООО «СТК-ЛЮКС»

 


ст. 68. Технічні засоби пожежної сигналізації ТОВ «НВП «Завод ВЕДА»

Спеціалістам у галузі пожежної безпеки добре відома проста і надійна техніка заводу ВЕДА, що знаходиться в місті Буча Київської області. Вона захищає тисячі об’єктів як в Україні так, і в багатьох регіонах країн СНД. На сьогодні, розвиваючись у відповідності до сучасних тенденцій розвитку нормативної бази, техніки та технологій, технічні засоби пожежної сигналізації виробництва заводу, також набувають змін, продиктованих сьогоденням.
До номенклатури виробництва підприємства входять всі основні елементи, що дозволяють побудувати сучасну систему протипожежного захисту народногосподарського об’єкту. Це прилади приймально-контрольні пожежні ППКП019, пульт сигналізації для рухомого складу залізничного транспорту ПС-1, блоки резервного живлення БП-12/24, сповіщувачі димові СП212-5, сповіщувачі теплові СП103-2 А2, сповіщувачі ручні ИПР, оповіщувачі світлозвукові ОСЗ-1,2,3, блоки комутації силових мереж, коробки розподільчі, зовнішні пристрої оптичної сигналізації ВУОС, датчики стану пожежного крану ДПК-1 та інше. У 2017 році сертифіковано модернізовану адресну систему пожежної сигналізації АСПС-02-21-1110 «Адрес-400». Всі вироби заводу випускаються як у загальнопромисловому так і у вибухозахищеному виконанні, що дозволяє застосовувати їх при оснащенні систем захисту вибухонебезпечних зон.
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАВОД ВЕДА»

 

 

ст. 70. U-Prox WEB – современная система контроля и управления доступом: удобство, безопасность и функциональность

Этим критериям современная СКУД должна удовлетворять владельца системы, пользователя, посетителя, а также инсталлятора и интегратора. В этой статье рассмотрим свойства системы U-Prox WEB в отношении всех вышеперечисленных категорий людей, которые соприкасаются с системой.
Начнем с главной части системы – программного обеспечения.
Почему в названии уже известного продукта, преемника «Золотых ворот 2002» – системы «U-Prox IP» появилось слово WEB? Потому что в качестве надстройки над уже отточенным и проверенным годами и тысячами пользователей ядром системы под Windows и базой данных SQL появилась надстройка в виде WEB-сервера. Она обеспечивает работу клиентских рабочих мест на любом компьютере или планшете с любой операционной системой, подключенной к сети и имеющей WEB-браузер. Клиентские рабочие места специализированы по назначению с очень понятным и легким пользовательским интерфейсом. Теперь, к примеру, охранник, сотрудница на рецепции или шеф не обременены сложными табличными интерфейсами родом из девяностых и нулевых годов. Все сделано в виде интуитивно понятных иконок и кнопок и открывается на планшете, а не на исключительно Windows компьютере с нетривиальной сетевой настройкой «полновесного» клиента системы и SQL-базы данных.
Удобство для владельца системы и его сотрудников очевидно. Функциональность улучшилась за счет простоты. Безопасность достигается стандартным протоколом HTTPS с криптографированием SSL/TLS, что обеспечивает защищённую передачу данных между узлами в сети.
ООО «Интегрейтед Текникал Вижн Лтд»

 

 

 

ст. 73. Украинский производитель оборудования для СКУД. Бесплатное программное обеспечение Big Brother

Для каждой организации актуальным является вопрос трудовой дисциплины, контроль и безопасность охраняемых объектов, мониторинг и дистанционное обеспечение пропускного режима. ООО «Сайфрекс» занимается разработкой решений, производством оборудования и оказанием сервисов, направленных на обеспечение безопасности и повышение эффективности бизнеса своих клиентов. Компания обладает собственной научно-технической базой, которая используется для проектирования, разработки и модернизации оборудования для систем контроля и управления доступом (СКУД), а также специализированного программного обеспечения к ним.
Наша продукция — это многолетний опыт, разработка и производство серийных и опытных образцов для решения широкого диапазона задач. Область применения продукции - контроль и управление доступом на входных и внутренних дверях помещений, турникетах, шлагбаумах.
Системы контроля и управления доступом могут быть локальными и сетевыми. Первые отвечают за ограничение доступа к одной точке. Сетевые системы используются в более глобальных масштабах: для офисов, промышленных предприятий, производственных помещений, складских комплексов, бизнес центров и других объектов. Такие системы более сложны в установке, чем локальные, и требуют разработки целого проекта, а учет рабочего времени осуществляется при помощи специализированного программного обеспечения.
Мы создали удобный, многофункциональный, качественный софт, который решает комплекс задач по учету рабочего времени -  программное обеспечение Big Brother.
Одной из основных задач которого является учет рабочего времени персонала: возможность легко отслеживать посещаемость, опоздания и ранние уходы. Данный софт позволяет вести визуальную идентификацию и учет посетителей, мониторить и анализировать перемещение пользователей по объекту с целью получения статистики и построения отчетов. Удобный интерфейс, широкий спектр различных отчетов и ряд дополнительных модулей позволяют применять это ПО в местах, где необходим учет посетителей (фитнес-клубы, гостиницы, игровые комнаты, парковки, медучреждения и т. д.)
ООО «Сайфрекс»

 

 


ст. 74. Весняне оновлення охоронних систем «Оріон NOVA» - версія 1.3.1

На початку 2017 р., ми випустили нове покоління охоронних систем - «Оріон NOVA».
Ця система стала важливим кроком у нашому розвитку.
«Оріон NOVA» - це платформа для впровадження сучасних технологій в наші охоронні системи.
Для всіх рівнів користувачів, від інсталятора до кінцевого користувача, «Оріон NOVA» привнесла нові підходи та переваги.
В жовтні 2017 року ми випустили потужне оновлення «Оріон NOVA 4/8/16», версію 1.2.1.
Ця версія зробила з «Оріон NOVA» справжню універсальну охоронну систему. Від 4 до 64 зон сигналізації, чотири клавіатури, вісім пристроїв розширення, два повноцінних канали зв’язку – погодьтесь, непогані показники.
Нові можливості версії 1.2.1 суттєво розширили сферу використання «Оріон NOVA 4/8/16». Її почали використовувати для офісів, банків, магазинів, великих приватних будинків, як для пультової, так і для автономної охорони.
Але нові типи об’єктів мають свої особливості та висувають нові вимоги.  
Зібравши основні побажання інсталяторів та узгодивши їх з нашим баченням, ми розробили нову версію «Оріон NOVA 4/8/16» - v1.3.1.
Дізнатися, що буде в цій версії, Ви можете, підписавшись на новини на нашому сайті чи на нашій сторінці у Facebook (fb.com/tiras.ua)

 

 


ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА:

ст. 77. «Tiras PRIME». Українські протипожежні системи можуть бути такими

Системи пожежної сигналізації, мабуть, сама консервативна сфера серед всіх систем безпеки. Основні та популярні на ринку системи, розроблені з десяток років тому і розвитку в цьому напрямку не спостерігається.
Компанія ТОВ «Тірас-12» (далі - TIRAS) вже багато років представляє на ринку системи пожежної сигналізації серії «Тірас-П», які на сьогодні являються беззаперечним лідером на ринку України. Але, не зважаючи на це, у 2015 компанія пішла на доволі ризиковий крок і почала розробку абсолютно нової серії пожежних систем - серії «Tiras PRIME».
Перший прототип був продемонстрований ще на виставці «Безпека 2015».
Основною нашою метою, було створення нової апаратно-програмної платформи, яка б своїм зовнішнім виглядом і внутрішнім наповненням, створювала інший досвід використання системи пожежної сигналізації.
Ми хотіли закінчити еру пострадянських залізних коробок і випустити продукт європейського рівня.
Після двох років розробки, у 2017 році, на ринок вийшов перший реліз «Tiras PRIME». Це були три базових ППКП, розширювачі виходів, оповіщувачі, сповіщувачі  та програмні продукти.
На сьогодні, лінійка «Tiras PRIME» поповнилась новими приладами і продовжує розвиватись у різних напрямках.
У цьому огляді нагадаємо, що особливого в «Tiras PRIME» і чому варто спробувати попрацювати з цим обладнанням...

Компанія ТОВ «Тірас-12»
Будемо раді бачити Ваші питання та пропозиції:
На нашій пошті: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
На нашому сайті: www.tiras.ua

На нашій сторінці в Facebook: facebook.com/tiras.ua
Та за нашими номерами телефонів: (0432) 56-00-11, (067) 431-84-27

 

 

 

ст. 80. СТВОРЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОГЕННИХ I ПРИРОДНИХ ПРОЦЕСІВ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ТА СВОЄЧАСНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

У загальній системі заходів протидії надзвичайним ситуаціям (далі – НС) пріоритет повинен бути відданий комплексу заходів, спрямованих на зниження ризику виникнення НС і пом'якшення їх наслідків. Він заснований на управлінні ризиками НС, яке неможливе без інформаційної підтримки процесу підготовки й прийняття управлінських рішень щодо попередження та ліквідації НС.
Для управління ризиком повинен здійснюватися моніторинг стану природного середовища та об'єктів техносфери, аналіз ризику і прогнозування НС. Він полягає в спостереженні за станом певних структур, об'єктів, явищ і процесів, а його результати використовуються для попередження про можливі небезпеки, загрози і критичні ситуації, та в забезпеченні органів управління інформаційною підтримкою для розроблення і прийняття управлінських рішень щодо зміни в потрібному напрямку стану і розвитку системи, процесу або явища. Дані моніторингу й інформація про різні процеси та явища служать основою для аналізу ризику і прогнозування НС.
До сьогоднішнього дня, як і раніше, моніторинг та прогнозування ризику виникнення НС в Україні здійснюються на рівні регіональних, галузевих або інших самостійних систем, не об'єднаних у єдиний інформаційно-аналітичний комплекс. Досі відсутні єдині методики щодо збирання, оброблення, передавання та аналізування інформації про ймовірність виникнення НС, а технічне забезпечення таких робіт незадовільне...
Євдін Олександр Миколайович, Калиненко Людмила Володимирівна
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

 


ст. 83. Пожежна небезпека підприємств деревообробної промисловості

Деревина – цінна виробнича сировина та самий поширений матеріал органічного походження, який має ряд цінних фізико-хімічних та технологічних властивостей. Важко назвати яку-небудь галузь промисловості або будівництва, де б не використовувалась деревина у вигляді пиломатеріалів, фанери, різних плит, щепи тощо. Столярні вироби з деревини, а також дерев’яні оздоблювальні матеріали широко застосовуються у будівництві та у побуті.
Лісозаготівельні та деревообробні підприємства є пожежонебезпечними виробництвами, та нерідко пожежі, які виникають на них, є великомасштабними та призводять до значних збитків...

Семичаєвський С.В.
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

 


ст. 87. Стан із пожежами та наслідки від них в Україні за 2017 рік

За результатами проведеного аналізу даних масивів карток обліку пожеж, що надійшли до Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту від територіальних органів ДСНС України, виявлено сталі тенденції, що вказували на щомісячне зростання основних показників статистики пожеж в Україні...

Руслан Климась, начальник відділу УкрНДІЦЗ
Алла Одинець, науковий співробітник УкрНДІЦЗ
Дмитро Матвійчук, старший науковий співробітник УкрНДІЦЗ

 

 

ст. 91. Захист від пожежі серверних приміщень і ЦОДів. Сучасні засоби.

Багато вже було сказано і написано про системи пожежогасіння серверних і ЦОДів (Центри обробки даних), але давайте ще раз поетапно розберемося в тому, як саме ефективно захистити вищезазначені приміщення, які нюанси треба врахувати і на якому етапі потрібно приступати до проектування і розрахунків.
Захищати чи ні?
В цьому питанні ми можемо звертатися до чинного законодавства, а саме до протипожежних норм.
ДБН В.2.5-56 Системи протипожежного захисту. Таблиця А2. Приміщення у будинках і спорудах різного призначення. Додаток А (обов'язковий) Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації та пожежогасіння і тип системи передавання тривожних сповіщень...
Ольга Сміян, головний інженер проектів ТОВ «Квірін»
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., моб.: +38(066) 107 83 84, Ліцензія МНС України АЕ N291665

 

 


ст. 92. CПОСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЖЕЖНОГО НАПІРНОГО РУКАВА ШЛЯХОМ НАДАННЯ ЙОМУ ЕФЕКТУ СВІТІННЯ

Пожежно-технічне оснащення є матеріальною основою забезпечення оперативно-тактичних дій підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, в тому числі гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт.
Гасіння пожеж достатньо складний процес, який повинен проводитись підготовленим особовим складом, який має в своєму розпорядженні надійну техніку та обладнання.
Так, вагомою складовою частиною пожежно-технічного оснащення для пожежно-рятувальних підрозділів є пожежні напірні рукави.
Не слід забувати, що пожежним підрозділам доводиться працювати під час ліквідації аварій та пожеж у зонах сильної задимленості, з обмеженою видимістю у повітрі, або у будівлях та приміщеннях зі складними планувальними рішеннями. Проблемою є евакуація людей та пошук зворотного шляху під час роботи у таких зонах, або приміщеннях із високим рівнем задимленості...
М.Л. Якіменко (M. Yakimenko), науковий співробітник відділу вогнезахисту та пожежогасіння науково-випробувального центру УкрНДІЦЗ
А.О. Грачов (А. Grachov), старший інженер науково-експериментального відділу науково-випробувального центру УкрНДІЦЗ

 

 


ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ:

ст. 93. АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ДІЙ ПІДРОЗДІЛІВ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПІД ЧАС ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ

В більшості випадків травмування та загибель працівників пожежно-рятувальних підрозділів під час ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій відбувається в наслідок невірних рішень та дій під час виконання оперативних завдань. У зарубіжних країнах з метою недопущення повторення помилок працівниками пожежно-рятувальних підрозділів під час виконання оперативних завдань, в рамках функціональної підготовки проводиться робота серед особового складу із вивчення та аналізування дій підрозділів, в результаті яких допускалися помилки, що призводили до травмування, гибелі людей та ускладнення оперативної обстановки.
Щороку в Україні під час ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій в середньому отримують травми 25 та гине 2 працівника оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРСЦЗ). Однією із причин такого стану є незадовільний стан функціональної підготовки особового складу ОРСЦЗ, складовою якого є недосконалий порядок проведення аналізу дій підрозділів ОРСЦЗ під час реагування на пожежі...
Олександр Тесленко, Олександр Доценко, Сергій Цимбалістий. УкрНДІЦЗ.

 

 


ЕКОЛОГІЯ:

ст. 97. Солнечная энергетика – «наступает»

Британская компания TuNur Ltd запросила разрешение властей Туниса на строительство в пустынной части страны объектов солнечной генерации суммарной мощностью 4,5 ГВт.
Речь идёт о солнечных тепловых (гелиотермальных) электростанциях (технология Concentrated Solar Power – CSP). TuNur планирует использовать технологию концентрации в центральной башне солнечной энергии, отраженной массивом установленных на земле зеркал. Гибкость генерации мощности будет обеспечиваться накопителями энергии с расплавленными солями в качестве основного теплоносителя, за счёт чего может обеспечиваться круглосуточная выработка электричества...
Д.Мусиенко

 

 


ПСИХОЛОГІЯ:

ст. 99. Мимические признаки обмана

А зачем вообще нужно знать признаки обмана? Дело в том, что в процессе общения некоторые люди бывают, не совсем искренни, а иногда и совсем не искренни. Лицо собеседника является самым явным индикатором его состояния. Оно всегда в поле нашего зрения, мы настолько привыкли к этому, что упускаем (причем порой сознательно и подсознательно) сигналы, поступающие от него. Вспомните, как вы иногда отворачиваетесь, чтоб не видеть лицо лгущего близкого человека, Вы как будто делаете вид, что не догадываетесь о лжи. Следует учесть, что, в плане определения лжи, лицо является самым лживым источником информации. Без должной подготовки и тренировки сложно отличить наигранные выражения от истинных.
На этом поприще существует множество наработок известных исследователей эмоций и мимики. Многие из них достаточно противоречивы и неоднозначны, или же не несут никакой конкретной информации (рисунок 1). На исследование данной темы потрачены миллионы долларов, создавались специальные лаборатории, проводились исследования на разных континентах различными уважаемыми учеными. Среди этих ученых такие бесспорные авторитеты в данной теме как Пол Экман и Чарльз Дарвин (тот самый)...
М.Иванов

 

Последнее изменение
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии